dissabte, 19 d’abril de 2008

ESTATUTS DE LA PENYA JOAN SANTAMARIA

PENYA JOAN SANTAMARIA

AGRUPACIÓ PER AL FOMENT DE LA CULTURA CATALANACREU DE SANT JORDI DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 1996

ESTATUTS DE LA PENYA JOAN SANTAMARIA,

AGRUPACIÓ PER AL FOMENT DE LA CULTURA CATALANA

CAPÍTOL 1r. – DENOMINACIÓ, OBJECTIUS, DOMICILI I ÀMBIT D'ACTUACIÓ
Article 1r. – La Penya Joan Santamaria, Agrupació per al Foment de la Cultura Catalana, –abreujadament “Penya Joan Santamaria”, o bé en endavant, simplement, “la Penya–Agrupació”–, és una associació sens fi de lucre, apolítica i aconfessional, constituïda legalment a Barcelona el dia 18 d'octubre de 1986, que es regeix per la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol), la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26 de març) , i per aquests Estatuts.

Article 2n. – Els objectius de la Penya–Agrupació són:

a) La prossecució de les activitats cíviques i culturals que han anat desenvolupant els membres que l'han sostinguda, amb la finalitat de promoure el millor coneixement de les lletres, les arts, les ciències i la història de la cultura catalana.

b) L'impuls a les vetllades (sopars, conferències, col·loquis, reunions o altres actes) que es convoquen periòdicament durant el curs acadèmic, per a gaudi dels assistents, amb la presentació de persones destacades preferentment en els àmbits abans esmentats.

c) La convocatòria anual, la promoció, i l'organització del “Premis Joan Santamaria” –per a obres literàries de narrativa, teatre, assaig, música o poesia, i també en les seves modalitats juvenil o infantil– i del seu acte de lliurament –d'acord amb el veredicte dels jurats respectius expressament designats– en el curs de la “Nit de la Penya–Agrupació”, que s'escau en les proximitats del 25 de maig de cada any.

d) L'organització de qualssevol altres actes culturals escaients (viatges, visites, concerts, de suport o en col·laboració amb d'altres entitats similars, etc.).

Article 3r. – El domicili social de la Penya–Agrupació és a la ciutat de Barcelona, a la seu que decideix la Junta directiva. Actualment la seu és al carrer de Mallorca, 419, s.àtic, dta.2a. (c.p. 08013).

Article 4t. – Les activitats de la Penya–Agrupació es desenvolupen bàsicament dins els territoris de parla catalana i per una durada indefinida.

CAPÍTOL 2n. – CLASSES DE SOCIS. DRETS I DEURES

Article 5è. – El nombre de socis és il·limitat, i n'hi ha establertes les classes següents: Socis numeraris, de mèrit, honoraris i protectors.

a) Són socis numeraris els qui, formant part de la Penya–Agrupació, o bé presentats per un altre soci i aprovat llur ingrés per la Junta directiva, prenen part en les seves activitats i satisfan la quota anual mínima pertinent, en el qual cas tenen veu i vot a l'Assemblea general.

Els consorts i els fills no emancipats dels socis tenen aquesta mateixa consideració sense que els calgui abonar cap més quota. Tenen veu a l'Assemblea general, però comparteixen el vot entre si.

Els socis numeraris menors de 25 anys gaudeixen d'una quota rebaixada al 50% mentre no ultrapassen aquesta edat.

b) Tenen la consideració de socis de mèrit tots els membres dels jurats dels “Premis Joan Santamaria”, així com totes aquelles persones a qui l'Assemblea general els en decideix nomenar, a proposta de la Junta directiva o d'un mínim del 10% de socis, i en reconeixement als seus serveis desinteressats en favor de la Penya–Agrupació.

També poden ser socis de mèrit les persones a qui, per llur categoria personal o els serveis prestats al país, la Junta directiva els en proposi i l'Assemblea general els en ratifiqui.

c) Són considerats socis honoraris els qui han exercit de forma rellevant algun càrrec a la Junta directiva. També ho són les persones que hagin fet aportacions voluntàries no periòdiques a la Penya–Agrupació i que s’hi mantinguin vinculades. Tenen veu i vot a l'Assemblea general si han fet efectiva llur quota anual.

d) Són socis protectors, individualment o col·lectiva, les persones físiques o jurídiques a qui la Junta directiva els en decideix nomenar anualment, en relació amb les aportacions econòmiques o materials de major quantia fetes a la Penya–Agrupació, siguin o no afiliats. Si ho són, tenen veu a l'Assemblea general, però disposen d'un sol vot per cada soci col·lectiu.

Article 6è. – Tots els socis que són al corrent de llurs obligacions anuals tenen els següents drets:

a) Veu i vot –segons correspon– a les Assemblees generals ordinàries o extraordinàries.

b) Elegir els membres de la Junta directiva i ser-ne elegits, llevat de les condicions estrictes de soci fundador o de mèrit.

c) Rebre les comunicacions, utilitzar i beneficiar-se dels serveis que s'ofereixen o en què la Penya–Agrupació col·labora, assistir als sopars–vetllada mensuals durant el curs a preu reduït i, en general, assistir a les reunions, vetllades, viatges culturals o altres activitats que s'organitzen –de franc o a preu de cost, segons el cas–.

d) Rebre un exemplar de cada una de les edicions anuals que es facin dels Premis Joan Santamaria, a preu de cost, així com poder adquirir-hi els exemplars dels Premis anteriors que s'editin, i també de l'obra de l'escriptor Joan Santamaria recuperada, si escau.

Article 7è. – Són obligacions dels socis:

a) L'observació i compliment d'aquests Estatuts i dels acords de l'Assemblea general o de la Junta directiva.

b) La contribució a les activitats i al manteniment del prestigi de la Penya–Agrupació, tant com sigui possible, facilitant el seu funcionament i bandejant les qüestions que l'apartin dels seus objectius.

c) L'abonament puntual de les quotes socials i, si escau, l'exercici de les activitats pròpies del càrrec lliurement acceptat.

Article 8è. – Qualsevol soci pot causar baixa per algun dels següents motius:

a) Per renúncia voluntària, comunicada per escrit a la Junta directiva.

b) Per incompliment manifest del deure de pagament de la quota establerta.

c) Per acord de la Junta directiva, si la seva conducta no és considerada correcta en pro de la Penya–Agrupació.

L'acord pot ser recorregut, però el recurs es considera desestimat si en el termini de 30 dies la Junta directiva no ha revocat la seva decisió.

Article 9è. – El soci donat de baixa per qualsevol causa que desitja reingressar ha de complir els requisits necessaris per a tothom. El reingrés aprovat significa, en tot cas, la pèrdua de l'antiguitat aconseguida.

CAPÍTOL 3r. – ÒRGANS RECTORS DE LA PENYA–AGRUPACIÓ: L'ASSEMBLEA GENERAL I LA JUNTA DIRECTIVA

Article 10è. – L'Assemblea general de socis és l'òrgan de decisió màxim de la Penya–Agrupació, i la componen tots els socis numeraris que són al corrent de llurs obligacions, i els honoraris i protectors que compleixen les condicions anteriorment assenyalades, i sempre que uns i altres hagin delegat el vot si no hi són presents.

Article 11è. – L'Assemblea general es reuneix, en sessió ordinària, almenys una vegada cada curs acadèmic i, en sessió extraordinària, per tractar qüestions d'importància, sempre que és convocada per la Junta directiva o per la majoria dels socis que formen part de l'Assemblea.

Article 12è. – L'Assemblea general és convocada pel Secretari general, per escrit, amb inclusió del dia, l'hora, el lloc i l’agenda de la reunió, almenys amb 10 dies d'antelació, i resta constituïda en 1a. convocatòria, amb l'assistència o delegació de vot de les dues terceres parts dels socis, o bé en 2a., mitja hora més tard, qualsevol que sigui el nombre d'assistents.

Només s'hi poden prendre acords dels temes previstos a l'ordre del dia, que ho són per majoria simple, i cada assistent té dret a veu i vot (el propi, més els que li hagin estat delegats, si escau), amb les condicions establertes.

Els socis poden notificar prèviament al Secretari general llur interès a tractar un tema determinat, però cada petició ha de ser feta per escrit, a temps de la convocatòria anual, i ha d’haver estat aprovada per la Junta directiva.

Article 13è. – La Junta directiva té les funcions de representació i govern de la Penya–Agrupació, i consta dels membres executius o càrrecs següents: President, Vice-president 1r., Vice-president 2n., Secretari general, Tresorer, Comptador, i el nombre de Vocals que la Junta determini, amb un mínim de 4.

Els càrrecs són proposats per la Junta directiva anterior, i elegits per l'Assemblea general per un període màxim de 4 anys. Tots els càrrecs poden ser reelegits, i són exercits sense compensació econòmica de cap mena.

Qualsevol membre de la Junta directiva que cessa en el seu càrrec té el deure de retornar-li tots els mitjans materials o objectes necessaris per al seu exercici, perquè puguin ser emprats pel nou càrrec i a fi de preservar el patrimoni de la Penya–Agrupació i el seu historial.

Article 14è. – És potestat de la Junta directiva decidir, proposar i aplicar tots els actes de govern que es consideren adients per a la bona marxa de la Penya–Agrupació i, en concret:

a) Complir i fer complir els presents Estatuts.

b) Resoldre l'acceptació de les sol·licituds d'admissió de nous socis, si escau.

c) Proposar a l'Assemblea general l'aprovació de les quotes a satisfer pels socis –integrades dins el pressupost anual–, si escau.

d) Arbitrar les mesures econòmiques que calen (sol·licitar subvencions, negociar crèdits, aplicar derrames de quotes, etc.) per tal d'assegurar la continuïtat de la Penya–Agrupació i garantir l'acompliment dels compromisos contrets.

e) Tractar d'obtenir les màximes prestacions possibles a favor dels socis.

f) Endegar i dur a terme qualsevol iniciativa viable i que es consideri ajustada als seus objectius.

g) Informar l'Assemblea general de totes les activitats assolides, així com dels compromisos contrets i de llur estat de situació econòmica.

Article 15è. – La Junta directiva es reuneix cada cop que és convocada pel Secretari general, a proposta del President o d'un mínim de 4 dels seus components.

Els acords es prenen per majoria simple dels assistents i, en cas d'empat, el vot decisori és el del membre de la Junta que presideix la reunió.

A les reunions de la Junta directiva poden assistir-hi els càrrecs honoraris, sempre que ho desitgen, i els socis de qualsevol classe expressament invitats, amb veu però sense vot.

CAPÍTOL 4t. – FUNCIONS DELS CÀRRECS DIRECTIUS

Article 16è. – El President té les atribucions i els deures següents:

a) Exercir la representació de la Penya–Agrupació i de la Junta directiva.

b) Presidir les Assemblees generals i les reunions de la Junta directiva.

c) Vetllar pel compliment dels presents Estatuts.

d) Ordenar i conformar els comprovants de pagament que han de fer-se en nom i a càrrec de la Penya–Agrupació, conjuntament amb el Secretari general i el Tresorer.

Article 17è. – Correspon als Vice-presidents la funció de substitució del President en totes les seves reunions o missions pròpies, en casos d'absència, malaltia, delegació, dimissió, llicència, etc.

Article 18è. – El Secretari general té les funcions següents:

a) Confeccionar l’agenda i redactar les actes de les Assemblees generals i de les reunions de la Junta directiva, les quals signa conjuntament amb el President i el Tresorer.

b) Estendre el llibre d'actes i el registre general de socis, fent-hi constar les altes i les baixes que es produeixen, amb coneixement del Tresorer.

c) Cursar la correspondència, i redactar i signar les convocatòries i comunicacions als socis.

d) Conformar els comprovants de pagament, per delegació del President.

Article 19è. – Correspon al Tresorer:

a) Custodiar els fons econòmics de la Penya–Agrupació, integrats pels imports de les quotes o aportacions dels socis, les subvencions obtingudes i d'altres possibles ingressos.

b) Preveure a temps el pagament de les despeses que escauen, amb el vist-i-plau del President o del Secretari general.

c) Tenir actualitzat el llibre de comptes, amb el detall dels ingressos i de les despeses efectuades.

Article 20è. – Són funcions del Comptador:

a) Confeccionar els estats d'ingressos i de despeses anual, i també el pressupost, per ser sotmesos a l'aprovació de l'Assemblea general.

b) Portar l'inventari dels efectes i objectes que constitueixen el patrimoni de la Penya–Agrupació.

c) Vetllar perquè l'estat dels ingressos sigui suficient per cobrir les despeses previstes, i advertir amb prou temps el President o el Secretari general perquè puguin prendre's les mesures pertinents, en cas contrari.

d) Comprovar periòdicament que els saldos bancaris i el romanent custodiat pel Tresorer corresponen al resultat de les operacions anotades.

Article 21è. – Correspon a tots els membres de la Junta directiva en general, i als Vocals en particular:

a) La col·laboració en la direcció i govern de la Penya–Agrupació.

b) L'assistència i participació a totes les Assemblees generals i reunions que se celebren, i als actes que es convoquen.

c) La responsabilització en el bon desenvolupament de les activitats que els són encomanades per al compliment dels objectius de la Penya–Agrupació.

CAPÍTOL 5è. – PATRIMONI, RECURSOS ECONÒMICS I PRESSUPOST ANUAL

Article 22è. – La Penya Joan Santamaria fou constituïda amb un patrimoni fundacional de 100.000 pessetes (601’01 €).

Article 23è. – El sosteniment econòmic de la Penya–Agrupació es basa en:

a) Les quotes i aportacions voluntàries dels seus socis i simpatitzants.

b) Les subvencions que poden ser-li atorgades per organismes, institucions i entitats privades.

Article 24è. – El pressupost anual l'estableix la Junta directiva, segons les activitats proposades i aprovades per l'Assemblea general ordinària.

CAPÍTOL 6è. – RÈGIM DISCIPLINARI

Article 25è. – La Junta directiva de la Penya–Agrupació pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de la Penya–Agrupació, segons el que estableixi el reglament intern, si escau.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la seva resolució en el termini de 15 dies més, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta directiva, és adoptada per ella també dins d’un període de 15 dies.

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la pròxima Assemblea general que hi hagi.

CAPÍTOL 7è. – MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA PENYA–AGRUPACIÓ. CONDICIONS PER A LA SEVA DISSOLUCIÓ

Article 26è. – La Penya Joan Santamaria es regeix pels presents Estatuts, l'articulat dels quals pot ser modificat a proposta de la Junta directiva o de la majoria dels socis amb dret a vot, en el qual cas aquella és sotmesa a l'aprovació de l'Assemblea general extraordinària.

Article 27è. – La dissolució de la Penya Joan Santamaria pot produir-se, bé per disposició d'instàncies superiors, bé per circumstàncies que la facin inviable econòmicament, o bé per acord exprés de dos terços dels socis amb dret a vot, reunits en Assemblea general extraordinària.

Si es dóna aquest cas, la Junta directiva procedirà a la liquidació del seu patrimoni, i l'import sobrer –un cop ateses totes les obligacions i els deutes justificats– serà destinat a fins benèfics, fent-ne donació a l'entitat pública catalana sens fi de lucre i de finalitat social que es determini.

En cap cas no revertirà cap quantitat o valor patrimonial en cap soci ni grup de socis de la Penya–Agrupació.

Com a darrer acte, la Junta directiva liquidadora serà responsable que les obres o valors artístics i culturals no realitzables econòmicament romanguin –en qualsevol circumstància– a bon recapte, dins el territori de Catalunya.

Barcelona, juny del 2006
Nota: La “Penya Joan Santamaria” fou inscrita en data 5/02/1987 en el Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb el núm. 8731 / B.

DILIGÈNCIA DE SECRETARIA: Faig constar que aquests Estatuts han estat aprovats per acord de l’Assemblea general extraordinària de la Penya Joan Santamaria, Agrupació per al Foment de la Cultura Catalana, celebrada a Barcelona en data 21 de juny del 2006.

Signat: Agustí Casals i Guiu Vist-i-plau: Joan Masip i Aldabó

Secretari general President